Kwaliteit van onderwijs

“ Wij hebben persoonlijke aandacht voor ieders ambitie en we streven ernaar dat al onze studenten vakbekwaam instromen op de arbeidsmarkt ”

Iedere student van ROC Rivor mag rekenen op kwalitatief hoogwaardig, aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijs. Onze medewerkers zijn toegerust om iedereen die bij ons onderwijs volgt op een persoonlijke, interactieve en professionele manier te begeleiden naar een volwaardige toekomst in onze maatschappij.

Onze speerpunten

Klik op onderstaande sub-kopjes om verder te lezen.

Persoonlijke aandacht

De student staat bij ons centraal en krijgt persoonlijke aandacht. Dat blijft ons uitgangspunt. Het maakt daarbij niet uit of we traditioneel of digitaal onderwijs verzorgen. We zijn een kleinschalige school waar studenten zich veilig moeten voelen en waar iedereen, studenten en medewerkers, aanspreekbaar en benaderbaar is. Digitalisering is in de toekomst steeds nadrukkelijker aanwezig. Toch blijft persoonlijk contact noodzakelijk en van groot belang voor het welzijn en welbevinden van studenten. Zij die extra aandacht nodig hebben, moeten goed begeleid worden. Passend onderwijs en aandacht voor deze studenten door ons Loopbaancentrum zal daarom de komende jaren een belangrijke plek binnen ons onderwijssysteem houden.

Flexibel onderwijs

De snel veranderende maatschappij vraagt van ons als school ook een bepaalde wendbaarheid en flexibiliteit. Willen we de veranderingen die de maatschappij van ons en onze studenten vraagt, kunnen bijbenen, dan is flexibel onderwijs een must. Het is van belang dat wij aansluiten op de wens van de arbeidsmarkt en de leerbehoefte van alle studenten. Flexibilisering van ons onderwijs, onze examinering en aansluiting vinden bij werkgevers is essentieel om onze studenten op een juiste wijze te begeleiden in hun route naar een positie in de samenleving. We zullen als school daarom veel aandacht voor tijd, tempo en plaats van leren en examineren gaan hebben. We moeten de toegang tot leermiddelen goed inrichten en niet alleen de focus houden op het behalen van een diploma, maar ook op andere vormen van kwalificaties, zoals certificaten en mbo-verklaringen. Het onderwijsstelsel is aan grote veranderingen onderhevig. Vanwege onze omvang zijn wij wendbaar en flexibel, waardoor wij adequaat kunnen reageren op veranderingen. Veranderingen beschouwen wij als mogelijkheden tot verbetering. Wij springen daar vooruitstrevend op in om kansen voor studenten te optimaliseren.
Door flexibilisering van het onderwijs verandert ook de rol van de docent. Het gaat al lang niet meer alleen over kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden. De docent krijgt ook steeds meer een coachende rol.

Digitaal onderwijs

Goed onderwijs verzorgen door vakbekwame docenten blijft ons uitgangspunt. Een belangrijke ontwikkeling die invloed heeft op de rol van de docent is flexibilisering van het onderwijs. Modulair onderwijs bieden we al enkele jaren aan. We zijn nu in de fase aanbeland dat we het modulaire onderwijsaanbod kunnen gaan flexibiliseren. De trend om digitaal onderwijs verder vorm te geven en te ontwikkelen, is reeds ingezet en versneld door de coronapandemie. Deze ontwikkeling heeft niet alleen impact op onze studenten, maar ook op de rol van docenten en de wijze waarop zij hun werk kunnen uitvoeren. Wij ondersteunen en faciliteren docenten om hun professie op peil te houden en te verbeteren door systematische onderwijskundige scholing en professionaliseringsprogramma’s aan te bieden. Digitaal onderwijs betekent deels ook een andere kijk op het onderwijs en op de processen die daaraan ondersteunend zijn. Er zullen met name hoge eisen gesteld worden aan ons netwerk en de beveiliging daarvan.

Creatieve oplossingen

Wat goed is, behouden we, maar we willen ook nieuwe vormen van onderwijs een plek geven binnen onze school. Om aan te sluiten op de tijd waarin we leven moeten we af en toe investeren. Successen uit experimenten implementeren we in ons reguliere onderwijs. Om actueel te blijven en altijd de beste kwaliteit te kunnen bieden, werken we regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Op basis van ervaringen van de docenten maken we een keuze voor onderzoek dat passend is en zo nodig nemen we zelf initiatief. De onderzoeken dragen bij aan verspreiding van kennis en innovatie.

Innovatie
De realiteit is dat we, om als kleine school aantrekkelijk te blijven, ook moeten innoveren. Er zal binnen onze school dan ook telkens ruimte zijn om met elkaar de uitdaging aan te gaan nieuwe, innovatieve concepten te bedenken en uit te voeren.
Enerzijds omdat innovatie een bewezen kwaliteit is van ROC Rivor, waar we in de toekomst ook op blijven investeren, anderzijds omdat we te maken hebben met demografische krimp in de regio. In het belang van de regionale arbeidsmarkt en de studenten moeten we creatieve oplossingen bedenken om opleidingen met geringe aantallen studenten/deelnemers kwalitatief goed en financieel haalbaar onderwijs te kunnen blijven bieden. Sectordoorsnijdend opleiden is één van die creatieve mogelijkheden en daarmee een concept waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.

Docenten Kevin van Tuil en Elise van den Berg laten in onderstaande video zien hoe de opleidingen Zorg en ICT samenwerken in een lesprogramma.

Multi-inzetbaar

De vraag naar goede, gekwalificeerde mbo-studenten blijft onverminderd groot. We zijn een instelling voor beroepsonderwijs, de praktijk staat bij ons centraal en we omarmen het omgekeerd leren. Naast de praktijk geven we de studenten ook de benodigde theoretische kennis mee. Werkgevers verlangen steeds vaker van studenten dat zij niet eenzijdig worden opgeleid, maar divers, flexibel en wendbaar of zoals wij dat liever noemen: multi-inzetbaar. Hier komt ook weer het sectordoorsnijdend opleiden om de hoek kijken.

Kwaliteit

Er mag wat van ons verwacht worden als school. Dat realiseren we ons terdege en we zullen er daarom op toezien dat de door ons geleverde kwaliteit de toets van onze belangrijkste stakeholders (studenten, ouders, bedrijven en onderwijsinspectie) doorstaat. Die kwaliteit leveren we door het geven van goed onderwijs, vakkundig en betrokken personeel, een efficiënte bedrijfsvoering en een doordacht kwaliteits- en zorgsysteem. We geven onze studenten altijd iets waardevols mee voor de toekomst. Dat kan, maar hoeft niet altijd, een diploma te zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een mbo-verklaring, praktijkverklaring of certificaten.

Kwaliteit is een speerpunt voor de komende jaren. Met het uniformeren van processen en het ontschotten van het onderwijs is de afgelopen jaren een start gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit. We gaan in de komende periode onze kwaliteit nog beter en georganiseerder verankeren binnen onze school. Om dit te realiseren is een methodische aanpak van kwaliteitsverbetering vereist. Zo is er namelijk een continuproces van borgen en verbeteren. Kwaliteit is dan geen toeval meer. Als ROC Rivor zijn we voortdurend onderweg naar beter. Dat doen we door het verantwoorden en borgen van onze processen, de kwaliteitscultuur en het kwaliteitsbewustzijn in de school door te ontwikkelen en te zorgen voor een werkend, operationeel kwaliteitszorgsysteem door cyclisch, systematisch en planmatig te werken.

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten die we ondernemen om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te borgen, te verbeteren en openbaar te maken. Dit koersplan vormt het uitgangspunt voor onze onderwijs-, ondersteuning-, en teamplannen.